ROZŠÍŘENÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY

Pořiďte si výhodně rozšířené asistenční služby pro Váš automobil, motocykl nebo domácnost. Můžete si vybrat z několika variant podle délky trvání.

Již od 5 Kč/den!

SJEDNAT ASISTENCE

NABÍZENÉ ASISTENCE

Podívejte se, jaké typy rozšířených asistencí si u nás můžete sjednat.

AUTEM BEZ STAROSTÍ

CENY

14 DNÍ

850

30 DNÍ

1050

180 DNÍ

1350

365 DNÍ

1850

*Ceny asistenční služby se mění v případě, kdy je vozidlo starší 14 let anebo jeho celková hmotnost přesahuje 2499 kg.

KOUPIT ASISTENCI

CO ASISTENCE OBSAHUJE?

V případě nehody nebo poruchy zajistí Global Assistance příjezd, odjezd a hodinu práce mechanika. Případné náhradní díly a další nekryté náklady hradí klient
V případě dopravní nehody, kdy asistované vozidlo zůstane mimo vozovku, zajistí Global Assistance jeho vyproštění. Náklady spojené s vyproštěním asistovaného vozidla hradí Global Assistance.
V případě krádeže asistovaného vozidla Global Assistance zajistí a uhradí klientovi zapůjčení náhradního vozidla na délku max. 5 po sobě bezprostředně jdoucích dní. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného náhradního vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle.
V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu nedostatku běžných pohonných hmot zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence s technikem za účelem jejich dovozu. Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Náklady na dovážené pohonné hmoty, případné náhradní díly a další nekryté náklady jsou hrazeny klientem.
V případě záměny paliva po nahlášení asistenčního případu vyšle Global Assistance na místo asistenční vozidlo s technikem do cca 30 minut, který odčerpání provede na místě nebo bude přivolaná odtahová služba, která vozidlo odtáhne do servisu, kde bude provedeno odsátí paliva. Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Náklady na odsátí paliva, případné náhradní díly a další nekryté náklady jsou hrazeny klientem.

Přechodná úschova nepojízdného asistovaného vozidla z důvodu nehody, poruchy, defektu nebo vandalismu, a to v případě, pokud vozidlo nelze do cílového servisu z důvodu jeho uzavření odtáhnout. Global Assistance zajistí úschovu vozidla na střeženém parkovišti nebo na obdobném místě do doby jeho převozu na místo určené oprávněnou osobou. Global Assistance uhradí náklady na úschovu vozidla na dobu maximálně 5 kalendářních dní.

V případě, kdy je asistované vozidlo nalezeno po krádeži, zajistí a uhradí Global Assistance přepravu vozidla do ČR, a to v časovém horizontu nejdéle do 14 dní. V případě, že je vozidlo po nalezení pojízdné a způsobilé provozu na pozemních komunikacích, zajistí a uhradí Global Assistance namísto přepravy vozidla cestu pro 1 osobu k jeho vyzvednutí (vlakem, letecky atp.). Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 50 000 Kč.
V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vybité autobaterie zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence s technikem za účelem nastartování vozu pomocí startovacích kabelů. Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Případné náhradní díly a další nekryté náklady jsou hrazeny klientem.
Pokud v případě krádeže, poruchy, nehody, nebo vandalismu na vozidle nebude možné během 4 hodin od nahlášení takovéto události Global Assistance vozidlo uvést zpět do provozu, Global Assistance zajistí a uhradí ubytování klienta, případně oprávněných osob v maximálním počtu uvedeném v technickém průkazu vozidla, na jednu noc v hotelu kategorie *** a jejich přepravu do daného hotelu. Tuto službu nelze kombinovat se zapůjčením náhradního vozidla nebo náhradní dopravou.
Klient je oprávněn čerpat základní dopravní a turistické informace prostřednictvím k tomu určené webové prezentace poskytovatele na adrese http://1220.cz.

V případě nehody, poruchy, krádeže, defektu nebo vandalismu, když nebude asistované vozidlo uvedeno zpět do provozu do 4 hodin od nahlášení takové události, zajistí a uhradí Global Assistance klientovi zapůjčení náhradního vozidla odpovídající třídě asistovaného vozidla nebo vyšší, maximálně však třídě kategorie C (Škoda Octavia), a to po dobu maximálně 8 po sobě bezprostředně jdoucích dní, ne však déle než na dobu opravy. V případě repatriace vozidla je vozidlo zapůjčeno po dobu opravy (maximálně však na dobu 8 dní). Za dobu opravy je považována doba určená servisním střediskem poskytovatele služby. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného náhradního vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle. Z těchto důvodů je před zapůjčením náhradního vozidla zapotřebí složit autopůjčovně depozit, který se provádí formou blokace na kreditní kartě klienta. Tento depozit slouží pouze pro případy, kdyby došlo k poškození zapůjčeného vozu nebo nedotankování pohonných hmot. Pokud klient vrátí vozidlo v pořádku a dotankované, je blokace zrušena. Nelze kombinovat s nouzovým ubytováním nebo náhradní dopravou.

Pokud nebude v případě krádeže anebo nehody, poruchy a vandalismu asistované vozidlo uvedeno zpět do provozu do 24 hodin od nahlášení takové události, zajistí a uhradí Global Assistance klientovi náhradní dopravu (vlakem, letecky atp.). Nelze kombinovat se zapůjčením náhradního vozidla nebo nouzovým ubytováním.
Global Assistance na svůj náklad zajistí telefonické tlumočení při jednání s policií nebo orgány veřejné správy, jestliže toto jednání je vyvoláno vznikem nehody, poruchy, nebo krádeží vozidla. (tlumočení je zajištěno mezi češtinou a francouzštinou, angličtinou, němčinou, maďarštinou nebo rumunštinou.).
V případě poruchy, defektu nebo vandalismu Global Assistance zajistí a uhradí odtah asistovaného vozidla do nejbližšího servisu nebo do servisu dle výběru klienta vzdáleného v ČR do 200 km a v zahraničí do 100 km z místa nepojízdného asistovaného vozidla. Příjezd a odjezd odtahového vozidla se do vzdálenosti odtahu nezapočítává.
Global Assistance zajistí a uhradí přepravu klienta za účelem vyzvednutí vozidla v zahraničí do servisu, ve kterém byla provedena oprava, a to vlakem 1. třídy. Pokud by cesta trvala déle než 8 hodin, může být zajištěna letecky. Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 10 000 Kč.
V případě nepojízdnosti asistovaného vozidla z důvodu nehody, poruchy, defektu nebo vandalismu a pokud není možné provést opravu vozidla přímo na místě asistenční události do 1 hodiny, zajistí Global Assistance odvoz dítěte dle přání klienta a to do výše limitu 1000 Kč z místa asistenční události taxislužbou.
Přistavení a odstavení vozidla zajistí a uhradí Global Assistance pouze do běžné výše odpovídající přistavení a odstavení do servisu, ve kterém bylo možné nepojízdné vozidlo opravovat.
Pokud vozidlo po nehodě, poruše, defektu či vandalismu není možné uvést zpět do provozu po 24 hodinách od ohlášení události na Global Assistance, zajistí Global Assistance přepravu vozidla do autorizovaného servisu, případně jiného vhodného servisu nejbližšího k bydlišti či sídlu dle přání klienta na území ČR. Global Assistance zajistí odtah vozidla v rámci celé Evropy (dle územního rozsahu asistencí), ale uhradí však pouze náklady odpovídající maximálně celkové vzdálenosti přepravy do 2 500 km, tj. 1 250 km příjezdu a 1 250 km návratu (přepravy). Náklady nad tuto vzdálenost hradí klient dle aktuálně platného sazebníku Global Assistance.
Za účelem přepravy posádky vozidla domů je možné využít službu zapůjčení náhradního vozidla dle „Zapůjčení náhradního vozidla, až na 8 dní“, přičemž přistavení vozidla je možné provést v rámci příjezdu odtahové služby z ČR, která odváží nepojízdné vozidlo zpět do ČR, a to do servisu dle přání klienta. V takovém případě je klient oprávněn pokračovat dál v jízdě dle jeho přání a vozidlo je klient povinen vrátit do servisu, kam bylo odtaženo jeho vozidlo. V případě, že by přistavení náhradního vozidla trvalo déle než 6 hodin, je Global Assistance povinen zajistit na dobu nezbytně nutnou nouzové ubytování dle „Nouzové ubytování“. V případě, že by si klient zvolil zapůjčení náhradního vozidla v dané zemi, kde vznikla asistenční událost, je klient povinen vozidlo vrátit v této zemi. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle. Pro přepravu klienta, případně oprávněných osob lze využít také náhradní dopravu dle „Náhradní doprava“. Služby zapůjčení náhradního vozidla nebo náhradní doprava nelze kombinovat. Upozorňujeme, že náhradní vozidlo je bezplatně zapůjčeno na dobu maximálně 8 po sobě jdoucích dnů, ne však déle než na dobu opravy. V případě, že klient potřebuje náhradní vozidlo využívat na dobu delší, než po kterou je bezplatně zapůjčeno, je po dohodě s Global Assistance možné vozidlo užívat za poplatek dle platného ceníku autopůjčovny
V případech nouze (vykradení vozidla, úhrada opravy v servisu, složení kauce na policii) a to pouze v zahraničí, kdy situace neumožňuje pokračování v cestě, Global Assistance zajistí bezplatné doručení nezbytné hotovosti klientovi, případně oprávněné osobě. (Bezplatné doručení hotovosti je podmíněno složením 100% zálohy v ČR oprávněnou osobou na centrále nebo pobočce Global Assistance.)
V případě defektu pneumatiky způsobéného jízdou asistovaného vozidla na pozemních komunikacích, kdy došlo k takovému poškození pneumatiky, která je neopravitelná, zajistí Global Assistance přepravu vozidla do smluvního pneuservisu a výměnu pneumatiky. Po splnění podmínek klientem budou ze strany Global Assistance zpětně proplaceny náklady s pořízením nové pneumatiky. Tuto službu lze využít i pro zakoupení druhé pneumatiky v případech, kdy defekt jedné pneumatiky takovéto zakoupení vyžaduje. Tato služba se nevztahuje na pneumatiky typu „run flat“ a na případ poškození z důvodu vandalismu a krádeže. Nárok na tuto službu vzniká pouze v případě, že klient neprodleně informoval asistenční centrálu, která zajistí nafocení poškozené pneumatiky na vozidle a odtah vozidla do určeného servisu asistenční centrálou Global Assistance. V případě, že klient způsobí další poškození pneumatiky vzniklé další jízdou po zjištění defektu, nebude tato služba proplacena. Klient je povinen splnit veškeré náležitosti k proplacení pneumatiky, a to zejména zaslat na email pneu@autembezstarosti.cz všechny dokumenty, které vyplývají z dokumentu, který nalezne na webu www.autembezstarosti.cz v rubrice ke stažení „formulář k proplacení pneu“. Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 4 000 Kč na každou pneumatiku, přičemž poskytnuté asistenční plnění je závislé na hloubce dezénu viz. všeobecné podmínky asistence Autem Bez Starostí.
V případě defektu pneumatiky zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence za účelem pomoci s výměnou poškozeného kola, případně provizorní opravy (je-li proveditelná). Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Případné náhradní díly a další nekryté náklady hradí klient.
Přívěsem se pro účely této služby rozumí obytný přívěsný karavan do 2 500 kg celkové povolené hmotnosti anebo přívěsný vozík do 1 000 kg celkové povolené hmotnosti, který je v době události tažen vozidlem s tímto asistenčním programem. Pro tento přívěs vzniká nárok na zajištění služeb (silniční služba, výměna pneumatiky, odtahová služba, vyproštění přívěsu, uložení přívěsu, odtah přívěsu). Veškeré služby jsou stanoveny ve stejném rozsahu (finanční limity a odtah), jako u vozidla s tímto asistenčním programem.