Je možné legálně předjíždět v úsecích, kde je plná čára? Za určitých okolností to možné je. Podívejme se na problematiku předjíždění na plné čáře v následujících odstavcích.

Předjíždění kamionu na plné čáře

Rozlišujeme dva typy plné čáry. Jednoduchou a dvojitou. Tato vodorovná dopravní značení jsou definována ve vyhlášce č. 294/2015 v §12.

Co o nich tato vyhláška říká a je tedy možné předjíždět?

Plná čára (podélná čára souvislá – v1a)

Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu.

Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Pokud vejde v platnost pozměňovací návrh, který zatím schválila poslanecká sněmovna (14. 4. 2021), pak se text předchozího odstavce změní na:

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

To znamená, že na plné čáře budete moct předjet cyklistu a zároveň od něj dodržet odstup 1,5 m, který byl také poslaneckou sněmovnou schválen. Zákon a vyhláška v upraveném znění vstoupí v platnost po odsouhlasení senátem a podpisu prezidenta.

Odbočování na plné čáře - povoleno
Objíždění cyklisty na plné čáře - povoleno
Objíždění překážky na plné čáře - povoleno
Předjíždění přes plnou čáru - zakázáno

Dvojitá plná čára (dvojitá podélná čára souvislá – v1b)

Značka se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy. Značku lze v odůvodněných případech použít také na vozovce se dvěma jízdními pruhy.

Řidič je povinen jet vpravo od této značky.

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

Objíždění cyklisty na dvojité plné čáře - bez přejetí čáry povoleno
Objíždění překážky na dvojité plné čáře - povoleno
Přdjíždění na dvojité plné čáře - zakázáno
Odbočování na dvojité plné čáře - zakázáno

Co z toho plyne? Plnou čáru je zakázáno přejíždět nebo přesahovat nákladem. Jednoduchou plnou čáru lze přejet pouze v situaci, kdy řidič odbočuje nebo objíždí nějakou překážku na silnici, tj. např. odstavené porouchané vozidlo. Dvojitou plnou čáru je možné přejet pouze v případě objíždění.

Je tedy možné na plné čáře předjíždět?

V podstatě to možné je. Plná čára předjíždění explicitně nezakazuje. Můžete legálně předjet cyklistu nebo motorkáře, v případě velmi širokého jízdního pruhu i automobil. Nesmíte však během předjíždění přejet plnou čáru. Potom se už jedná o přestupek.

Sjednejte si výhodné pojištění vozidla

Pozor na značku zákaz předjíždění

Rozdílná situace nastává, pokud je v úseku zároveň s plnou čárou i zákaz předjíždění nařízený svislou dopravní značkou „zákaz předjíždění B 21A“. Ta zakazuje předjíždění motorových vozidel kromě motocyklu bez postranního vozíku. Na první pohled se nic moc nemění. Stále můžete na plné čáře předjet cyklistu a motorkáře bez postranního vozíku v případě, že nepřejedete středovou čáru. Jedinou výjimkou jsou tak pouze dvoustopá motorová vozidla, která však většinou není možné předjet bez přejetí čáry ani tak.

Objíždění cyklisty na značce zákaz předjíždění - povoleno
Předjíždění na značce zákaz předjízdění a plné čáře - zakázáno

Velký rozdíl je však v sankcích za porušení těchto předpisů.

V případě přejetí plné čáry v úseku, který není označen značkou „zákaz předjíždění“ Vám hrozí bloková pokuta ve výši až 2 000 Kč. Obejde se to ale bez trestného bodu.

Na druhou stranu v případě přejetí plné čáry v úseku, kde zároveň platí i zákaz předjíždění, Vám hrozí výrazně vyšší postih. Může Vám být udělena pokuta ve výší 5 000 – 10 000 Kč, k tomu navíc ještě 7 trestných bodů a zákaz řízení v délce 6 měsíců až jeden rok. A to už je poměrně tvrdý trest.