OBCE – verze 20202024-02-23T13:08:16+01:00

Pojištění obcí a státní správy

Nabízíme Vám individuální řešení pro města a obce, kraje, jejich příspěvkové organizace (např. kulturní, školská zařízení, sportovní zařízení), státní instituce a bytová družstva.

TYPY POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojistíme Vám budovy, stavby, movité věci – vybavení a zařízení, strojní zařízení, elektronika, cenné věci, peníze, zásoby, skla. Věci na volném prostranství (např. osvětlení, značení, sochy, vybavení hřišť). Nabízíme také pojištění investic, které jsou předmětem dotací nebo úvěrů a dalších nestandardní pojištění podle Vašich potřeb.

To vše pro případ živelní události (požár, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy apod.), odcizení (krádež, loupež, vandalismus – úmyslné poškození včetně poškození fasády budov sprejery), nezapomínáme ani na pojištění lesů a městské zeleně.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Zároveň města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy třetích osob, které způsobí provozováním podnikatelské činnosti.

Rozsah pojištění odpovědnosti – povinnosti nahradit škodu či újmu při ublíženi na zdraví nebo usmrcení:

na majetku a zdraví třetích osob,

vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,

způsobenou osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce,

způsobenou obcí jako zřizovatelem městské policie,

vzniklou na věcech zaměstnanců,

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.

Pojištění odpovědnosti poskytovatele sociální péče.

Pojištění odpovědnosti lze také rozšířit o pojištění finančních škod, regresů zdravotních pojišťoven při pracovním úrazu a pojištění škod na věcech převzatých a užívaných.

Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci – pro starostu, místostarosty, radu a zastupitelstvo a kryje naprostou většinu nedbalostních porušení povinností vyplývajících z funkce pojistitele. Zahrnuje i překročení pravomoci, nedodržení schvalovacích procedur a povinnosti zveřejnění.

NOVINKY Z BLOGU

Přejít nahoru